Home ข่าว การประชุมด้านธรณีเทคนิค ครั้งที่ 9, อินโดนีเซีย

การประชุมด้านธรณีเทคนิค ครั้งที่ 9, อินโดนีเซีย

ตามคำเชิญของ PT. Geosistem ผู้จัดจำหน่ายของเราที่อินโดนีเซีย "เซโต" ได้ร่วมนำเสนอเทคนิคที่เกี่ยวกับ Vacuum consolidation ในการประชุมด้านธรณีเทคนิค ครั้งที่ 9 ซึ่่งจัดขึ้นที่กรุงจากาต้า ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 6, 7 และ 8 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา


Photo Gallery

 

 

 

Newsflash

เพื่อการขับเคลื่อนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้พัฒนาไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ในหัวข้อ “ วิศวกรรมโยธาและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติการทั้งทางด้านวิศวกรรมโยธาและสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ร่วมระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อขยายผลแห่งองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาให้เผยแพร่และเกิดประสิทธิผล รวมทั้งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันกับประชาคมเศรษฐกิจของภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลกได้