Home ดาวน์โหลด Video CeTeau Vibro Compaction [animation]

CeTeau Vibro Compaction [animation]

There are no translations available.

 

Watch the new CeTeau Virbo Compaction animation video.

 

Newsflash

เพื่อการขับเคลื่อนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้พัฒนาไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ในหัวข้อ “ วิศวกรรมโยธาและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติการทั้งทางด้านวิศวกรรมโยธาและสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ร่วมระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อขยายผลแห่งองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาให้เผยแพร่และเกิดประสิทธิผล รวมทั้งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันกับประชาคมเศรษฐกิจของภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลกได้