อื่นๆ

ดาวน์โหลด Papers ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดคลิกที่ชื่อไฟล์

 

Newsflash

เพื่อการขับเคลื่อนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้พัฒนาไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ในหัวข้อ “ วิศวกรรมโยธาและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติการทั้งทางด้านวิศวกรรมโยธาและสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ร่วมระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อขยายผลแห่งองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาให้เผยแพร่และเกิดประสิทธิผล รวมทั้งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันกับประชาคมเศรษฐกิจของภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลกได้